Audyty procesów operacyjnych

Audyty procesów operacyjnych

Audyt zewnętrzny procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest najbardziej obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie zachodzących tam realnie procesów pod względem efektywności, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. Jest to narzędzie wspierające Zarząd lub właścicieli w podejmowaniu strategicznych decyzji w procesie zarządzania ryzykiem, wyborem środków jego ograniczania oraz określania poziomu dopuszczalnego ryzyka.

W zależności od wielkości i struktury organizacyjnej firmy oraz woli Zarządu może obejmować:

 • analizę procesów głównych przedsiębiorstwa
 • analizę procesów pobocznych przedsiębiorstwa
 • analizę ryzyk nadużyć zewnętrznych (napady, kradzieże, włamania fizyczne i komputerowe)
 • analizę ryzyk nadużyć wewnętrznych ( kradzieże, fałszowanie dokumentów, etc)
 • analizę ryzyk związanych z zatrudnieniem ( zasady, dyskryminacja, bezpieczeństwo w miejscu pracy, dokumentacja pracownicza, zgodność zasad z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa)
 • analizę ryzyk wystąpienia „złych praktyk biznesowych”
 • analiza ryzyk niszczenia aktywów ( akty wandalizmu, terroryzmu, zdarzenia nieoczekiwane)
 • analiza ryzyk utraty ciągłości pracy instytucji
 • analiza ryzyk związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • analizę ryzyk relacji z otoczeniem ( utrata reputacji, procesy sądowe, informacje prasowe)
 • analiza ryzyk kadrowych ( działanie pracowników na szkodę przedsiębiorstwa)
 • analiza ryzyk technologicznych ( bezpieczeństwo produkcji i systemów wspomagających
 • analiza ryzyk dokumentowych ( dostęp i pewność przechowywania dokumentów, poprawność dokumentowania zdarzeń)